กำหนดการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ครั้งที่

วัน

วันที่

เดือน

เวลา

หมายเหตุ

พุธ

๒๘

มกราคม  ๒๕๕๘

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พุธ

๒๕

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พุธ

๒๕

มีนาคม  ๒๕๕๘

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พุธ

๒๙

เมษายน  ๒๕๕๘

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พุธ

๒๗

พฤษภาคม ๒๕๕๘

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พุธ

๒๔

มิถุนายน  ๒๕๕๘

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พุธ

๒๒

กรกฎาคม  ๒๕๕๘

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พุธ

๒๖

สิงหาคม  ๒๕๕๘

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พุธ

๒๓

กันยายน  ๒๕๕๘

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๐

พุธ

๒๘

ตุลาคม  ๒๕๕๘

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๑

พุธ

๒๕

พฤศจิกายน  ๒๕๕๘

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒

พุธ

๒๓

ธันวาคม  ๒๕๕๘

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.