NameSizeHits
NameSizeHits
คำสั่ง มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2557
คำสั่ง มทร.ธัญบุรี ที่ 422/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี21.7 KB418
คำสั่ง มทร.ธัญบุรี ที่ 448/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา17.0 KB327
คำสั่ง มทร.ธัญบุรี ที่ 449/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)59.0 KB405
คำสั่ง มทร.ธัญบุรี ที่ 450/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)17.2 KB384
คำสั่ง มทร.ธัญบุรี ที่ 451/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตเคมี16.4 KB367
คำสั่ง มทร.ธัญบุรี ที่ 452/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี23.9 KB527