NameSizeHits
NameSizeHits
คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี 2557
01-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 1/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี508.2 KB541
02-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 2/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ343.7 KB457
03-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 3/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์399.6 KB411
04-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 4/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย389.2 KB689
05-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 5/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณบดี และผู้อำนวยการสำนัก481.2 KB413
06-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 6/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี42.7 KB409
07-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 7/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)29.1 KB367
08-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 8/2557 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ542.3 KB365
09-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 9/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ1.2 MB54
10-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 10/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติศักดิ์31.9 KB332
11-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 11/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย43.5 KB334
12-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 12/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและติดตามจรรยาบรรณของข้าราชการ37.8 KB304
13-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 13/2557 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย26.1 KB308
14-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี 14/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย 49.6 KB320
15-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี 15/2557 เรื่อง การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ30.1 KB276
16-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี 16/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ58.3 KB332
17-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี 17/2557 เรื่อง ให้ผู้อำนวยการสำนักพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี40.3 KB318
18-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี 18/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน22.6 KB323
19-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี 19/2557 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ312.4 KB228