NameSizeHits
NameSizeHits
คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี 2557
01-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 1/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล แผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี508.2 KB520
02-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 2/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ343.7 KB435
03-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 3/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์399.6 KB387
04-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 4/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย389.2 KB667
05-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 5/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณบดี และผู้อำนวยการสำนัก481.2 KB391
06-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 6/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี42.7 KB381
07-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 7/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)29.1 KB346
08-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 8/2557 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ542.3 KB340
09-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 9/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ1.2 MB30
10-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 10/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติศักดิ์31.9 KB296
11-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 11/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย43.5 KB312
12-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 12/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและติดตามจรรยาบรรณของข้าราชการ37.8 KB284
13-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 13/2557 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย26.1 KB287
14-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี 14/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย 49.6 KB297
15-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี 15/2557 เรื่อง การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ30.1 KB255
16-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี 16/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ58.3 KB311
17-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี 17/2557 เรื่อง ให้ผู้อำนวยการสำนักพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี40.3 KB290
18-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี 18/2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน22.6 KB300
19-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี 19/2557 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเลขานุการคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ312.4 KB208