กำหนดการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ครั้งที่

วัน

วันที่

เดือน

เวลา

หมายเหตุ

อาทิตย์

มกราคม  ๒๕๕๗

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

พฤหัสบดี

๑๖

มกราคม  ๒๕๕๗

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๒๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๒๐

มีนาคม  ๒๕๕๗

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๒๔

เมษายน  ๒๕๕๗

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๒๒

พฤษภาคม ๒๕๕๗

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๑๙

มิถุนายน  ๒๕๕๗

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๒๔

กรกฎาคม  ๒๕๕๗

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๒๑

สิงหาคม  ๒๕๕๗

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๐

พฤหัสบดี

๒๕

กันยายน  ๒๕๕๗

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๑

พฤหัสบดี

๓๐

ตุลาคม  ๒๕๕๗

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒

พฤหัสบดี

๒๐

พฤศจิกายน  ๒๕๕๗

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๓

พฤหัสบดี

๑๘

ธันวาคม  ๒๕๕๗

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.