NameSizeHits
NameSizeHits
คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี 2556
01-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 1/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี58.2 KB657
02-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 2/2556 เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการกรรมการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ47.9 KB478
03-คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 3/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี46.3 KB565
04-คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 4/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์33.6 KB301
05-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 5/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร "ศูนย์รับร้องเรียนสิ่งเสพติด อบายมุข สิ่งมึนเมา และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 221.0 KB432
06-คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 6/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี291.7 KB450
07-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 7/2556 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี 252.7 KB447
08-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 8/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ374.1 KB431
09-คำสั่ง สภามทร.ธัญบุรี ที่ 9/2556 เรื่อง ให้คณบดีและผู้อำนวยการสำนักพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งรองอธิการบดี812.4 KB465
10-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 10/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน337.3 KB432
11-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 11/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย518.9 KB507
12-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 12/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย458.7 KB472
13-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 13/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย314.0 KB411
14-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 14/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย (Audit Committee)660.9 KB461
15-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 15/2556 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมและติดตามจรรยาบรรณของข้าราชการ327.8 KB378
16-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 16/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 29.7 KB304
17-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 17/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 2)302.0 KB347
18-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 18/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย683.3 KB445
19-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 19/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย384.8 KB376
20-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 20/2556 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี259.3 KB398
21-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 21/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย533.7 KB409