NameSizeHits
NameSizeHits
คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี 2556
01-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 1/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี58.2 KB759
02-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 2/2556 เรื่อง เปลี่ยนแปลงผู้ช่วยเลขานุการกรรมการคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ47.9 KB577
03-คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 3/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี46.3 KB654
04-คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 4/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์33.6 KB403
05-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 5/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร "ศูนย์รับร้องเรียนสิ่งเสพติด อบายมุข สิ่งมึนเมา และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 221.0 KB528
06-คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 6/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี291.7 KB560
07-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 7/2556 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี 252.7 KB536
08-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 8/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ374.1 KB531
09-คำสั่ง สภามทร.ธัญบุรี ที่ 9/2556 เรื่อง ให้คณบดีและผู้อำนวยการสำนักพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งรองอธิการบดี812.4 KB574
10-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 10/2556 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน337.3 KB520
11-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 11/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย518.9 KB625
12-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 12/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย458.7 KB567
13-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 13/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย314.0 KB508
14-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 14/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย (Audit Committee)660.9 KB575
15-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 15/2556 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมและติดตามจรรยาบรรณของข้าราชการ327.8 KB487
16-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 16/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 29.7 KB398
17-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 17/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ 2)302.0 KB439
18-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 18/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย683.3 KB547
19-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 19/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย384.8 KB476
20-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 20/2556 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี259.3 KB493
21-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 21/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย533.7 KB512