กำหนดการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ครั้งที่

วัน

วันที่

เดือน

เวลา

หมายเหตุ

พฤหัสบดี

๒๔

มกราคม  ๒๕๕๖

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๒๑

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๒๑

มีนาคม  ๒๕๕๖

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๒๕

เมษายน  ๒๕๕๖

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๒๓

พฤษภาคม ๒๕๕๖

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๒๐

มิถุนายน  ๒๕๕๖

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๒๕

กรกฎาคม  ๒๕๕๖

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๒๒

สิงหาคม  ๒๕๕๖

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๒๖

กันยายน  ๒๕๕๖

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๐

พฤหัสบดี

๒๔

ตุลาคม  ๒๕๕๖

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๑

พฤหัสบดี

๒๑

พฤศจิกายน  ๒๕๕๖

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒

พฤหัสบดี

๒๖

ธันวาคม  ๒๕๕๖

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.