กำหนดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ
รี
  

ครั้งที่

วัน

วันที่

เดือน

เวลา

หมายเหตุ

พฤหัสบดี

๒๑

มกราคม  ๒๕๕๓

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๑๘

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๑๘

มีนาคม  ๒๕๕๓

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๒๒

เมษายน  ๒๕๕๓

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๒๐

พฤษภาคม  ๒๕๕๓

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๑๗

มิถุนายน  ๒๕๕๓

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๑๕

กรกฎาคม  ๒๕๕๓

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๑๙

สิงหาคม  ๒๕๕๓

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๑๖

กันยายน  ๒๕๕๓

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๐

พฤหัสบดี

๒๑

ตุลาคม  ๒๕๕๓

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๑

พฤหัสบดี

๑๘

พฤศจิกายน  ๒๕๕๓

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒

พฤหัสบดี

๑๖

ธันวาคม  ๒๕๕๓

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.