กำหนดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ .
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ครั้งที่

วัน

วันที่

เดือน

เวลา

หมายเหตุ

ศุกร์

๑๖

มกราคม

๐๙.๐๐ – ๑๒ น.

พฤหัสบดี

๑๙

กุมภาพันธ์

๐๙.๐๐ – ๑๒ น.

พฤหัสบดี

๑๙

มีนาคม

๐๙.๐๐ – ๑๒ น.

พฤหัสบดี

๒๓

เมษายน

๐๙.๐๐ – ๑๒ น.

พฤหัสบดี

๒๑

พฤษภาคม

๐๙.๐๐ – ๑๒ น.

พฤหัสบดี

๑๘

มิถุนายน

๐๙.๐๐ – ๑๒ น.

พฤหัสบดี

๒๓

กรกฎาคม

๐๙.๐๐ – ๑๒ น.

พฤหัสบดี

๒๐

สิงหาคม

๐๙.๐๐ – ๑๒ น.

พฤหัสบดี

๑๗

กันยายน

๐๙.๐๐ – ๑๒ น.

๑๐

พฤหัสบดี

๒๒

ตุลาคม

๐๙.๐๐ – ๑๒ น.

๑๑

พฤหัสบดี

๑๙

พฤศจิกายน

๐๙.๐๐ – ๑๒ น.

๑๒

พฤหัสบดี

๒๔

ธันวาคม

๐๙.๐๐ – ๑๒ น.