NameSizeHits
NameSizeHits
ข้อบังคับมทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2549
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 25491.5 MB941
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย สภาวิชาการ พ.ศ. 25491.1 MB850
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 25496.7 MB775
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2549377.7 KB1198
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549201.1 KB675
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2549527.2 KB865
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2549914.5 KB796
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ. 2549793.5 KB687
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2549445.0 KB776
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2549659.8 KB631
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ พ.ศ. 25491.7 MB741
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 25492.1 MB674
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2549869.6 KB791