กำหนดการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปี ๒๕๕๑

 

ครั้งที่

วัน

วันที่

เดือน

เวลา

หมายเหตุ

๗/๒๕๕๐

จันทร์

๒๘

พฤษภาคม  ๒๕๕๐

๑๓.๓๐  น.

 

๘/๒๕๕๐

วันจันทร์

๒๕

มิถุนายน   ๒๕๕๐

๑๓.๓๐  น.

๙/๒๕๕๐

พฤหัสบดี

๑๖

สิงหาคม  ๒๕๕๐

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๐/๒๕๕๐

พฤหัสบดี

๒๐

กันยายน  ๒๕๕๐

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๑/๒๕๕๐

   

พฤหัสบดี

๑๘

ตุลาคม  ๒๕๕๐

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒/๒๕๕๐

   

ศุกร์

๒๓

พฤศจิกายน ๒๕๕๐

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๓/๒๕๕๐

   

พฤหัสบดี

๒๐

ธันวาคม  ๒๕๕๐

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

 

๑/๒๕๕๑

ศุกร์

๒๕

มกราคม  ๒๕๕๑

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๒/๒๕๕๑

ศุกร์

๒๒

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๓/๒๕๕๑

พฤหัสบดี

๒๐

มีนาคม  ๒๕๕๑

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๔/๒๕๕๑

พฤหัสบดี

๑๗

เมษายน  ๒๕๕๑

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๕/๒๕๕๑

พฤหัสบดี

๑๕

พฤษภาคม  ๒๕๕๑

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.