กำหนดการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ. 2556

 

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

เวลา

สถานที่ประชุม

วันปิดรับเรื่อง

จัดทำระเบียบวาระการประชุม

วันส่งเอกสาร

1.

24 มกราคม 2556

09.00 – 12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

11 มกราคม 2556 14 – 16 มกราคม 2556 17 มกราคม 2556

2.

21 กุมภาพันธ์ 2556

09.00 – 12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

8 กุมภาพันธ์ 2556 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2556 14 กุมภาพันธ์ 2556

3.

21 มีนาคม 2556

09.00 – 12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

8 มีนาคม 2556 11 – 13 มีนาคม 2556 14 มีนาคม 2556

4.

25 เมษายน 2556

09.00 – 12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

12 เมษายน 2556 15 – 17 เมษายน 2556 18 เมษายน 2556

5.

23 พฤษภาคม 2556

09.00 – 12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

10 พฤษภาคม 2556 13 – 15 พฤษภาคม 2556 16 พฤษภาคม 2556

6.

20 มิถุนายน 2556

09.00 – 12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

7 มิถุนายน 2556 10 – 12 มิถุนายน 2556 13 มิถุนายน 2556

7.

25 กรกฎาคม 2556

09.00 – 12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

12 กรกฎาคม 2556 15 – 17 กรกฎาคม 2556 18 กรกฎาคม 2556

8.

22 สิงหาคม 2556

09.00 – 12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

9 สิงหาคม 2556 12 – 14 สิงหาคม 2556 15 สิงหาคม 2556

9.

26 กันยายน 2556

09.00 – 12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

13 กันยายน 2556 16 – 18 กันยายน 2556 19 กันยายน 2556

10.

24 ตุลาคม 2556

09.00 – 12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

11 ตุลาคม 2556 14 – 16 ตุลาคม 2556 17 ตุลาคม 2556

11.

21 พฤศจิกายน 2556

09.00 – 12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

8 พฤศจิกายน 2556 11 – 13 พฤศจิกายน 2556 14 พฤศจิกายน 2556

12.

26 ธันวาคม 2556

09.00 – 12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

13 ธันวาคม 2556 16 – 18 ธันวาคม 2556 19 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ

  1. กำหนดการประชุมเวลา 09.00 – 12.00 น.
  2. เรื่องต่าง ๆ พร้อมเอกสารที่เสนอผ่านเข้าระเบียบวาระการประชุม ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยฯ