ปฏิทินกำหนดการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2552

 

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

เวลา

สถานที่ประชุม

วันปิดรับเรื่อง

จัดทำระเบียบวาระการประชุม

วันส่งเอกสาร

1.

16 มกราคม 2552

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

5 มกราคม 2552

6 – 8 มกราคม 2552

9 มกราคม 2552

2.

19 กุมภาพันธ์ 2552

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

6 กุมภาพันธ์ 2552

9 – 11 กุมภาพันธ์ 2552

12 กุมภาพันธ์ 2552

3.

19 มีนาคม 2552

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

6 มีนาคม 2552

9 – 11 มีนาคม 2552

12 มีนาคม 2552

4.

23 เมษายน 2552

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

7 เมษายน 2552

8 – 10 เมษายน 2552

16 เมษายน 2552

5.

21 พฤษภาคม 2552

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

7 พฤษภาคม 2552

11 – 13 พฤษภาคม 2552

14 พฤษภาคม 2552

6.

18 มิถุนายน 2552

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

5 มิถุนายน 2552

8 – 10 มิถุนายน 2552

11 มิถุนายน 2552

7.

23 กรกฎาคม 2552

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

10 กรกฎาคม 2552

13 – 15 กรกฎาคม 2552

16 กรกฎาคม 2552

8.

20 สิงหาคม 2552

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

6 สิงหาคม 2552

7 – 11 สิงหาคม 2552

13 สิงหาคม 2552

9.

17 กันยายน 2552

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

4 กันยายน 2552

7 – 9 กันยายน 2552

10 กันยายน 2552

10.

22 ตุลาคม 2552

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

9 ตุลาคม 2552

12 – 14 ตุลาคม 2552

15 ตุลาคม 2552

11.

19 พฤศจิกายน 2552

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

6 พฤศจิกายน 2552

9 – 11 พฤศจิกายน 2552

12 พฤศจิกายน 2552

12.

24 ธันวาคม 2552

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

11 ธันวาคม 2552

14 – 16 ธันวาคม 2552

17 ธันวาคม 2552

 

หมายเหตุ

  1. กำหนดการประชุมเวลา 09.00 – 12.00 น.
  2. เรื่องต่าง ๆ พร้อมเอกสารที่เสนอผ่านเข้าระเบียบวาระการประชุม ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบ
    ก่อนนำเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยฯ