ปฏิทินกำหนดการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2553

 

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

เวลา

สถานที่ประชุม

วันปิดรับเรื่อง

จัดทำระเบียบวาระการประชุม

วันส่งเอกสาร

1.

21 มกราคม 2553 09.00 -12.00 น. ห้องประชุมมังคลอุบล 8 มกราคม 2553 11 – 13 มกราคม 2553 14 มกราคม 2553

2.

18 กุมภาพันธ์ 2553 09.00 -12.00 น. ห้องประชุมมังคลอุบล 5 กุมภาพันธ์ 2553 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2553 11 กุมภาพันธ์ 2553

3.

18 มีนาคม 2553 09.00 -12.00 น. ห้องประชุมมังคลอุบล 5 มีนาคม 2553 8 – 10 มีนาคม 2553 11 มีนาคม 2553

4.

22 เมษายน 2553 09.00 -12.00 น. ห้องประชุมมังคลอุบล 5 เมษายน 2553 7 – 9 เมษายน 2553 12 เมษายน 2553

5.

20 พฤษภาคม 2553 09.00 -12.00 น. ห้องประชุมมังคลอุบล 7 พฤษภาคม 2553 10 – 12 พฤษภาคม 2553 14 พฤษภาคม 2553

6.

17 มิถุนายน 2553 09.00 -12.00 น. ห้องประชุมมังคลอุบล 4 มิถุนายน 2553 7 – 9 มิถุนายน 2553 10 มิถุนายน 2553

7.

15 กรกฎาคม 2553 09.00 -12.00 น. ห้องประชุมมังคลอุบล 2 กรกฎาคม 2553 5 – 7 กรกฎาคม 2553 8 กรกฎาคม 2553

8.

19 สิงหาคม 2553 09.00 -12.00 น. ห้องประชุมมังคลอุบล 6 สิงหาคม 2553 9 – 11 สิงหาคม 2553 13 สิงหาคม 2553

9.

16 กันยายน 2553 09.00 -12.00 น. ห้องประชุมมังคลอุบล 3 กันยายน 2553 6 – 8 กันยายน 2553 9 กันยายน 2553

10.

21 ตุลาคม 2553 09.00 -12.00 น. ห้องประชุมมังคลอุบล 8 ตุลาคม 2553 11 – 13 ตุลาคม 2553 14 ตุลาคม 2553

11.

18 พฤศจิกายน 2553 09.00 -12.00 น. ห้องประชุมมังคลอุบล 5 พฤศจิกายน 2553 8 – 10 พฤศจิกายน 2553 11 พฤศจิกายน 2553

12.

16 ธันวาคม 2553 09.00 -12.00 น. ห้องประชุมมังคลอุบล 3 ธันวาคม 2553 6 – 8 ธันวาคม 2553 9 ธันวาคม 2553

 

หมาย เหตุ

  1. กำหนดการประชุมเวลา 09.00 – 12.00 น.
  2. เรื่องต่าง ๆ พร้อมเอกสารที่เสนอผ่านเข้าระเบียบวาระการประชุม ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยฯ