NameSizeHits
NameSizeHits
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2551
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551201.2 KB724
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2551664.6 KB806
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการกำหนดให้มีอนุปริญญา พ.ศ. 2551385.0 KB908
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนและการสอบสวนพิจารณาทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 25513.2 MB834
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการสอบคัดเลือก พ.ศ. 25511.0 MB725
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการบรรรจุและแต่งตั้งบุคคลโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิหรือเงินเดือนที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่ง พ.ศ. 2551 936.6 KB695
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551454.3 KB710
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551798.1 KB738
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการ พ.ศ. 2551707.6 KB818
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551756.1 KB784
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551445.1 KB750
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551816.5 KB740