NameSizeHits
NameSizeHits
คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี พ.ศ.2555
01-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 1/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี58.4 KB712
02-คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 2/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร "ศูนย์รับร้องเรียนสิ่งเสพติด อบายมุขและสิ่งมึนเมา" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี361.7 KB551
03-คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 3/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ62.9 KB578
04-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 4/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลัง กำหนดจำนวนและตัวบุคคลของคณาจารย์ที่จะให้ปฏิบัติงานต่อภายหลังจากเกษียณอายุราชการ66.2 KB567
05-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 5/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 51.7 KB614
06-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 6/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและติดตามจรรยาบรรณข้าราชการ454.5 KB454
07-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 7/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัยมทร.ธัญบุรี765.5 KB444
08-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 8/2555 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี 529.2 KB483
09-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 9/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ320.9 KB508
10-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 10/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตำแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย293.1 KB446
11-คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 11/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี27.1 KB285
12-คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 12/2555 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการด้านพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย340.4 KB438
13-คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี ที่ 13/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ 809.3 KB541