ปฏิทินกำหนดการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2555

 

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

เวลา

สถานที่ประชุม

วันปิดรับเรื่อง

จัดทำระเบียบวาระการประชุม

วันส่งเอกสาร

1.

26 มกราคม 2555

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

13 มกราคม 2555

16 – 18 มกราคม 2555

19 มกราคม 2555

2.

23 กุมภาพันธ์ 2555

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

10 กุมภาพันธ์ 2555

13 – 15 กุมภาพันธ์ 2555

16 กุมภาพันธ์ 2555

3.

22 มีนาคม 2555

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

9 มีนาคม 2555

12 – 14 มีนาคม 2555

15 มีนาคม 2555

4.

2 พฤษภาคม 2555

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

12 เมษายน 2555

16 – 18 เมษายน 2555

19 เมษายน 2555

5.

24 พฤษภาคม 2555

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

11 พฤษภาคม 2555

14 – 16 พฤษภาคม 2555

17 พฤษภาคม 2555

6.

21 มิถุนายน 2555

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

8 มิถุนายน 2555

11 – 13 มิถุนายน 2555

14 มิถุนายน 2555

7.

26 กรกฎาคม 2555

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

13 กรกฎาคม 2555

16 – 18 กรกฎาคม 2555

19 กรกฎาคม 2555

8.

23 สิงหาคม 2555

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

10 สิงหาคม 2555

13 – 15 สิงหาคม 2555

16 สิงหาคม 2555

9.

20 กันยายน 2555

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

7 กันยายน 2555

10 – 12 กันยายน 2555

13 กันยายน 2555

10.

25 ตุลาคม 2555

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

12 ตุลาคม 2555

15 – 17 ตุลาคม 2555

18 ตุลาคม 2555

11.

22 พฤศจิกายน 2555

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

9 พฤศจิกายน 2555

12 – 14 พฤศจิกายน 2555

15 พฤศจิกายน 2555

12.

20 ธันวาคม 2555

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

7 ธันวาคม 2555

10 – 12 ธันวาคม 2555

13 ธันวาคม 2555

หมายเหตุ

  1. กำหนดการประชุมเวลา 09.00 – 12.00 น.
  2. เรื่องต่าง ๆ พร้อมเอกสารที่เสนอผ่านเข้าระเบียบวาระการประชุม ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยฯ