กำหนดการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2554

 

ครั้งที่

วัน/เดือน/ปี

เวลา

สถานที่ประชุม

วันปิดรับเรื่อง

จัดทำระเบียบวาระการประชุม

วันส่งเอกสาร

1.

20 มกราคม 2554

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

7 มกราคม 2554

10 – 12 มกราคม 2554

13 มกราคม 2554

2.

17 กุมภาพันธ์ 2554

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

4 กุมภาพันธ์ 2554

7 – 9 กุมภาพันธ์ 2554

10 กุมภาพันธ์ 2554

3.

24 มีนาคม 2554

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

11 มีนาคม 2554

14 – 16 มีนาคม 2554

17 มีนาคม 2554

4.

21 เมษายน 2554

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

8 เมษายน 2554

11 – 12 เมษายน 2554

18 เมษายน 2554

5.

19 พฤษภาคม 2554

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

6 พฤษภาคม 2554

9 – 11 พฤษภาคม 2554

12 พฤษภาคม 2554

6.

23 มิถุนายน 2554

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

10 มิถุนายน 2554

13 – 15 มิถุนายน 2554

16 มิถุนายน 2554

7.

21 กรกฎาคม 2554

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

8 กรกฎาคม 2554

11 – 13 กรกฎาคม 2554

14 กรกฎาคม 2554

8.

18 สิงหาคม 2554

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

5 สิงหาคม 2554

8 – 10 สิงหาคม 2554

11 สิงหาคม 2554

9.

22 กันยายน 2554

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

9 กันยายน 2554

12 – 14 กันยายน 2554

15 กันยายน 2554

10.

20 ตุลาคม 2554

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

7 ตุลาคม 2554

10 – 12 ตุลาคม 2554

13 ตุลาคม 2554

11.

24 พฤศจิกายน 2554

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

11 พฤศจิกายน 2554

14 – 16 พฤศจิกายน 2554

17 พฤศจิกายน 2554

12.

22 ธันวาคม 2554

09.00-12.00 น.

ห้องประชุมมังคลอุบล

9 ธันวาคม 2554

12 – 14 ธันวาคม 2554

15 ธันวาคม 2554

 

หมายเหตุ

  1. กำหนดการประชุมเวลา 09.00 – 12.00 น.
  2. เรื่องต่าง ๆ พร้อมเอกสารที่เสนอผ่านเข้าระเบียบวาระการประชุม ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยฯ