NameSizeHits
NameSizeHits
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2552
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 25521.0 MB1533
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2552693.7 KB712
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25522.3 MB1080
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 25521.3 MB789
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาคณบดี593.9 KB810
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 25521.3 MB657
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2552912.8 KB653
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 25521.5 MB794
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552455.3 KB654
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่งและแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ1.0 MB686