NameSizeHits
NameSizeHits
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2552
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 25521.0 MB1659
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2552693.7 KB818
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 25522.3 MB1266
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 25521.3 MB925
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการสรรหาคณบดี593.9 KB947
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 25521.3 MB839
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการสั่งให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2552912.8 KB825
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 25521.5 MB953
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552455.3 KB818
ข้อบังคับ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่งและแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษ1.0 MB827