กำหนดการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ครั้งที่

วัน

วันที่

เดือน

เวลา

หมายเหตุ

พฤหัสบดี

๒๖

มกราคม  ๒๕๕๕

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๒๓

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๒๒

มีนาคม  ๒๕๕๕

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

พฤษภาคม  ๒๕๕๕

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๒๔

พฤษภาคม ๒๕๕๕

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๒๑

มิถุนายน  ๒๕๕๕

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๒๖

กรกฎาคม  ๒๕๕๕

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

 ๘

พฤหัสบดี

๒๓

สิงหาคม  ๒๕๕๕

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๒๐

กันยายน  ๒๕๕๕

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๐

พฤหัสบดี

๒๕

ตุลาคม  ๒๕๕๕

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

 ๑๑

พฤหัสบดี

๒๒

พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒

พฤหัสบดี

๒๐

ธันวาคม  ๒๕๕๕

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.