กำหนดการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ครั้งที่

วัน

วันที่

เดือน

เวลา

หมายเหตุ

พฤหัสบดี

๒๐

มกราคม  ๒๕๕๔

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๑๗

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๒๔

มีนาคม  ๒๕๕๔

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๒๑

เมษายน  ๒๕๕๔

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๑๙

พฤษภาคม  ๒๕๕๔

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๒๓

มิถุนายน  ๒๕๕๔

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๒๑

กรกฎาคม  ๒๕๕๔

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๑๘

สิงหาคม  ๒๕๕๔

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

พฤหัสบดี

๒๒

กันยายน  ๒๕๕๔

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๐

พฤหัสบดี

๒๐

ตุลาคม  ๒๕๕๔

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๑

พฤหัสบดี

๒๔

พฤศจิกายน  ๒๕๕๔

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒

พฤหัสบดี

๒๒

ธันวาคม  ๒๕๕๔

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.