NameSizeHits
NameSizeHits
2565 คำสั่งสภา มทร.ธัญบุรี
01 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 1/2565 แต่งตั้งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม414.8 KB31
02 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 2/2565 แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี432.7 KB27
03 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 3/2565 แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนัก412.5 KB30
04 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 4/2565 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัย313.9 KB31
05 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 5/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น760.0 KB32
06 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 6/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน559.8 KB23
07 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 7/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเศรษฐศาสตร์การศึกษา760.0 KB42
08 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 8/2565 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย464.3 KB34
09 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 9/2565 แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ797.5 KB20
10 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 10/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเศรษฐศาสตร์ คณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรวิชาเศรษฐศาสตร์การศึกษา และคณะอนุกรรมการร่างหลักสูตรวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์1.2 MB13
11 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 11/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ727.6 KB7
12 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 12/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา เพิ่มเติม401.8 KB7
13 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 13/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์567.8 KB8
14 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 14/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบขับเคลื่อนนโยบาย การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการอิสระ884.4 KB7