กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อนินท์ มีมนต์

นายนิกร แสงงาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ชลิต เชาว์วิไลย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จิตรลดา ตรีสาคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นพรัตน์ พุทธกาล

นางสาววารุณี กี่เอี่ยน