ผศ. อภิชาติ ไก่ฟ้า
รองอธิการบดี
รศ. ดร. กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
รองอธิการบดี
ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
ผศ.ดร.ประภาภร ดลกิจ
คณบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ศ.ดร.สมพร ธุรี
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผศ.ณัชติพงศ์ อูทอง
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน