NameSizeHits
NameSizeHits
01 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 1/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี273.6 KB123
02 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 2/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการออกแบบ จัดทำ และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี252.5 KB99
03 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 3/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่สากล276.3 KB101
04 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 4/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ153.4 KB91
05 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 5/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเศรษฐศาสตร์การศึกษา157.2 KB100
06 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 6/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างและปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสภามหาวิทยาลัย736.8 KB111
07 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 7/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาและดำเนินการแทนสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการทำสัญญาความร่วมมือของสถาบันจิงซื่อ139.6 KB80
08 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 8/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ477.5 KB81
09 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 9/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา867.9 KB89
10 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 10/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ1.0 MB60
11 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 11/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการต่างประเทศของมหาวิทยาลัย671.5 KB80
13 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 13/2564 แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย70.3 KB60
14 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 14/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์381.2 KB51
15 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 15/2564 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน291.9 KB75
16 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 16/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรม : RMUTT INNOVATIVE UNIVERSITY965.9 KB51
17 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 17/2564 แต่งตั้งที่ปรึกษา แลคณะกรรมการยกร่างและปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสภามหาวิทยาลัย เพิ่มเติม79.2 KB65
18 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 18/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลแผนพัฒนาธุรกิจของหอพักนักศึกษา83.6 KB73
19 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 19/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงสร้างหน่วยงานภายใน559.6 KB62
20 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 20/2564 แต่งตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์827.7 KB38
21 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 21/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย586.7 KB43
22 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 22/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ธัญเทวี 520.3 KB46
23 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 23/2564 แต่งตั้งรองอธิการบดี132.4 KB55
24 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 24/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทำงวิชาการ100.9 KB68
25 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 25/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์102.3 KB38
26 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 26/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ133.7 KB8
27 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 27/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม115.0 KB65
28 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 28/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง128.9 KB71
30 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 30/2564 แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี319.5 KB38
32 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 32/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ819.2 KB68
33 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 33/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี1.0 MB37
34 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 34/2564 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการยกร่างและปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย473.1 KB36
36 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 36/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์94.3 KB26
38 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 38/2564แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ1.2 MB31
39 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 39/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการต่างประเทศของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)357.2 KB28
4 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 42/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ578.8 KB29
40 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 40/2564 แต่งตั้งที่ปรึกษา และผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการยกร่างและปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสภามหาวิทยาลัย434.7 KB42
41 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 41/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์537.5 KB22
42 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 42/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ751.4 KB31
43 คำสั่งสภามทร.ธัญบุรี ที่ 43/2564 แต่งตั้งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์578.8 KB36