ระเบียบ มทร.ธัญบุรี 2560
พฤศจิกายน 2, 2020
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี 2562
พฤศจิกายน 2, 2020

ระเบียบ มทร.ธัญบุรี 2561

NameSizeHits
NameSizeHits
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2561281.3 KB171
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พ.ศ. 2561300.9 KB203
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการบริการวิชาการ (ฉบับที่3) พ.ศ. 25611.2 MB212
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย กองทุนพัฒนานักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561141.2 KB274
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย กองทุนส่งเสริมงานวิจัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561137.1 KB240
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2561545.4 KB259
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561151.3 KB237
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25611.2 MB168
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561165.6 KB306
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การบริหารเงินรายได้ของศูนย์ปฏิบัติการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 25611.3 MB167
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 3)260.4 KB195
ระเบียบมทร.ธัญบุรี ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2561501.2 KB174

Comments are closed.