ระเบียบ มทร.ธัญบุรี 2550
พฤศจิกายน 2, 2020
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี 2552
พฤศจิกายน 2, 2020

ระเบียบ มทร.ธัญบุรี 2551

NameSizeHits
NameSizeHits
ระเบียบมทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2551
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมงานวิจัย พ.ศ. 25511.2 MB848
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2551194.5 KB607
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการรับ-จ่ายเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2551515.0 KB725
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551951.2 KB906
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษา ฝึกอบรม ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2551405.5 KB753
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551337.8 KB712
ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยทุนส่งเสริมนักศึกษา พ.ศ. 2551495.4 KB663

Comments are closed.