ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 (24 มิถุนายน 2563)

ขั้นตอนส่งเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย
มิถุนายน 19, 2020
ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 (29 กรกฎาคม 2563)
สิงหาคม 3, 2020

ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 (24 มิถุนายน 2563)

Comments are closed.