ประกาศ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2555
เมษายน 19, 2020
ประกาศ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2557
เมษายน 19, 2020

ประกาศ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2556

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2556
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (กลุ่มรองอธิการบดี)244.4 KB385
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนเงินรายได้ พ.ศ. 255656.5 KB545
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25561.2 MB455
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ (เพิ่มเติม) 337.8 KB565
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์26.7 KB361
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนเงินรายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556362.3 KB378
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีจัดหาประโยชน์จากเงินรายได้ พ.ศ. 2556378.3 KB540

Comments are closed.