ประกาศ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2553
เมษายน 19, 2020
ประกาศ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2555
เมษายน 19, 2020

ประกาศ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2554

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2554
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการบริหารงาน และภารกิจ บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา96.4 KB652
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน376.9 KB660
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง จัดตั้งสำนักประกันคุณภาพการศึกษา 77.9 KB652
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2554260.8 KB581
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ267.6 KB572
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง อัตราการเรียกเก็บเงินในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554328.8 KB831
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง1.0 MB739

Comments are closed.