คำสั่ง มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2557
เมษายน 17, 2020
ประกาศ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2549
เมษายน 19, 2020

ประกาศ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2548

NameSizeHits
NameSizeHits
ประกาศ มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2548
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548325.4 KB548
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา และการชำระแบบเหมาจ่ายในการจัดการศึกษาระดับศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ)325.4 KB687
ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าสนับสนุนการจัดการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ)338.4 KB646

Comments are closed.