คำสั่ง มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2552
เมษายน 17, 2020
คำสั่ง มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2556
เมษายน 17, 2020

คำสั่ง มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2554

NameSizeHits
NameSizeHits
คำสั่ง มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2554
คำสั่ง มทร.ธัญบุรี ที่ 178/2554 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี20.2 KB450
คำสั่ง มทร.ธัญบุรี ที่ 179/2554 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี21.0 KB445
คำสั่ง มทร.ธัญบุรี ที่ 180/2554 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี20.0 KB450
คำสั่ง มทร.ธัญบุรี ที่ 181/2554 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี20.2 KB476
คำสั่ง มทร.ธัญบุรี ที่ 216/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน22.8 KB422
คำสั่ง มทร.ธัญบุรี ที่ 217/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน23.5 KB460
คำสั่ง มทร.ธัญบุรี ที่ 225/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยธิการบดี36.3 KB454
คำสั่ง มทร.ธัญบุรี ที่ 226/2554 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี2.2 MB481
คำสั่ง มทร.ธัญบุรี ที่ 227/2554 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี781.9 KB524
คำสั่ง มทร.ธัญบุรี ที่ 229/2554 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี913.4 KB537
คำสั่ง มทร.ธัญบุรี ที่ 256/2554 เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน472.6 KB453

Comments are closed.