กำหนดการประชุมสภาและจัดทำระเบียบวาระ มกราคม 2560
มกราคม 17, 2017
ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560 (29 มีนาคม 2560)
มีนาคม 29, 2017

กำหนดการประชุมสภาและจัดทำระเบียบวาระ กุมภาพันธ์ 2560

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Comments are closed.