ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่12/2559 (28 ธันวาคม 2559)
มกราคม 17, 2017
กำหนดการประชุมสภาและจัดทำระเบียบวาระ กุมภาพันธ์ 2560
กุมภาพันธ์ 1, 2017

กำหนดการประชุมสภาและจัดทำระเบียบวาระ มกราคม 2560

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 25 มกราคม 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Comments are closed.