กำหนดการประชุมสภาและจัดทำระเบียบวาระ เมษายน 2559
เมษายน 4, 2016
ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่6/2559 (30 มิถุนายน 2559)
กรกฎาคม 14, 2016

กำหนดการประชุมสภาและจัดทำระเบียบวาระ มิถุนายน 2559

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ. 2559
ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559
เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กำหนดการจัดทำระเบียบวาระ

Comments are closed.