ภาพการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบายวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559
มีนาคม 17, 2016
กำหนดการประชุมสภาและจัดทำระเบียบวาระ มิถุนายน 2559
มิถุนายน 1, 2016

กำหนดการประชุมสภาและจัดทำระเบียบวาระ เมษายน 2559

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ. 2559
ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 27 เมษายน 2559
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กำหนดการจัดทำระเบียบวาระ

Comments are closed.