สภามหาวิทยาลัยฯร่วมแสดงความยินดีแก่คณะศิลปศาสตร์
มกราคม 27, 2016
ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่2/2559 (21 กุมภาพันธ์ 2559)
มีนาคม 14, 2016

กำหนดการประชุมสภาและจัดทำระเบียบวาระ มีนาคม 2559

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ. 2559
ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กำหนดการจัดทำระเบียบวาระ

Comments are closed.