สภามหาวิทยาลัยฯร่วมแสดงความยินดีแก่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ธันวาคม 25, 2015
ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2559 (20 มกราคม 2559)
มกราคม 27, 2016

กำหนดการประชุมสภาและจัดทำระเบียบวาระ กุมภาพันธ์ 2559

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ. 2559
ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กำหนดการจัดทำระเบียบวาระ

Comments are closed.