ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่12/2557 (25 พฤศจิกายน 2558)
พฤศจิกายน 27, 2015
สภามหาวิทยาลัยฯ สวัสดีปีใหม่ 2559
ธันวาคม 25, 2015

กำหนดการประชุมสภาและจัดทำระเบียบวาระ มกราคม 2559

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ. 2559
ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 20 มกราคม 2559
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กำหนดการจัดทำระเบียบวาระ

Comments are closed.