ขอความร่วมมือในการส่งเรื่องเพื่อเสนอสภา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 13/2557
ธันวาคม 4, 2014
ภาพ: RMUT Retreat 2015
ตุลาคม 19, 2015

กำหนดการประชุมสภาและจัดทำระเบียบวาระ ตุลาคม 2558

กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี พ.ศ. 2558
ครั้งที่ 11 วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กำหนดการจัดทำระเบียบวาระ

 

Comments are closed.