ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล

ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สมชัย ฤชุพันธุ์
ตุลาคม 31, 2014
ขอความร่วมมือในการส่งเรื่องเพื่อเสนอสภา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 12/2557
พฤศจิกายน 10, 2014

ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล

                                                       ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

Comments are closed.