ภาพแสดงความยินดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอแสดงความยินดีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กันยายน 26, 2014
ขอความร่วมมือในการส่งเรื่องเพื่อเสนอสภา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 11/2557
ตุลาคม 7, 2014

ภาพแสดงความยินดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลสถานศึกษาดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ปี 2557

Comments are closed.