ขอแสดงความยินดีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ขอแสดงความยินดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (นายชุมพล พรประภา)
กันยายน 26, 2014
ภาพแสดงความยินดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กันยายน 26, 2014

ขอแสดงความยินดีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

                                
                   ขอแสดงความยินดีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย์ ดร.สมชอบ  ไชยเวช) และ(รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านการศึกษา

Comments are closed.