ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2557 (24 กรกฎาคม 2557)