ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนฤทธิ์ จันทรรังสี

ขอความร่วมมือในการส่งเรื่องเพื่อเสนอสภา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 7/2557
มิถุนายน 2, 2014
ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 (19 มิถุนายน 2557)
มิถุนายน 19, 2014

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนฤทธิ์ จันทรรังสี

                  ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานอนุกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน ระดับประเทศ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ประจำปี พ.ศ. 2556 นั้น ข้าราชการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนฤทธิ์  จันทรรังสี) ได้รับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน ให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น

Comments are closed.