ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

ภาพ : ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 12/2556
ธันวาคม 27, 2013
ภาพ : การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2557
มกราคม 21, 2014

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

 

 
 
                   ตามที่คุรุสภา   โดยคณะอนุกรรมการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ได้ดำเนินการสรรหาบุคคล หรือนิติบุคคลที่ดำเนินงาน   หรือจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวงการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ชัด   ซึ่งการดำเนินงานหรือการจัดกิจกรรมนั้นสามารถเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของชาติ   สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ   และประกาศเกียรติคุณให้สาธารณชนได้รับรู้และร่วมยกย่องเชิดชูเกียรติคุณ ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (รองศาสตราจารย์   ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ) ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ   ประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อรับทราบ

Comments are closed.