ขอเชิญประชุมสภา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 12/2556

ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 12/2556
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1  อาคารเฉลิมเกิยรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Comments are closed.