ภาพ : การประชุมสภา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 11/2556

ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
พฤศจิกายน 21, 2013
ขอความร่วมมือในการส่งเรื่องเพื่อเสนอสภา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 12/2556
ธันวาคม 3, 2013

ภาพ : การประชุมสภา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 11/2556

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 11/2556
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1  อาคารเฉลิมเกิยรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Comments are closed.