ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

ขอเชิญประชุมสภา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 11/2556
พฤศจิกายน 13, 2013
ภาพ : การประชุมสภา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 11/2556
พฤศจิกายน 22, 2013

ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ)
โดยสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมอบปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Comments are closed.