ขอเชิญประชุมสภา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 11/2556

ประชุมสภา มทร.ธัญบุรี ครั้งที่ 11/2556
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556  เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Comments are closed.