ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล

ขอแสดงความยินดี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
กันยายน 27, 2013
ภาพ : ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 9/2556
กันยายน 27, 2013

ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล

                     ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบดังกระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยมีกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (รองศาสตราจารย์ ดร. พินิติ  รตะนานุกูล)
ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

Comments are closed.